Ekok

Obhyesh onobhyesh er boshey ajkal shoye geche baparta shoye jawa shitheel dampotyer joratali dewa somporkota choleyi jache eibhabe, ketey jabe ordhoshotabdi bhor tobuo noishobdyo gulo majhe majheyi… Read more “Ekok”

Rate this: